വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്കായി കളരി പരിശീലന ക്യാമ്പ് നടന്നു

സ്ത്രീ സുരക്ഷയും കളരിപ്പയറ്റും എന്ന വിഷയത്തിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നടന്നുവരുന്ന എൻ.എസ്.എസ്.ക്യാമ്പുകളിൽ ഗുരുമംഗലം സി.വി.എൻ കളരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലന ക്ലാസ് നടത്തി.
രാജകുമാരി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കുരുവിളാ സിറ്റി, സെന്റ് പോൾ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, കല്ലാര്‍ ഗവൺമെന്റ് എച്ച് എസ് ,ചോറ്റുപാറ ആർ പി.എം.എൽ പി. എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്യാമ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശീലന പരിപാടികളിൽ ആവേശപൂർവ്വം പങ്കെടുത്തു ”

പാമ്പാടുംപാറ ഗുരുമംഗലം സി.വി.എൻ.കളരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശീലന പരിപാടിക്ക് ജി.കെ.രാജശേഖരൻ ഗുരുക്കൾ ,ശങ്കർ രാജ്, ശരവൺ രാജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!