മൂന്നാര്‍

മൂന്നാറില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ദീര്‍ഘ ദൂര സര്‍വ്വീസുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം,കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി ഭാഗത്തേയ്ക്ക്

05.50 AM KSRTC തിരുവനന്തപുരം
06.40 KSRTC ആലപ്പുഴ
08.00 KSRTC തിരുവല്ല
10.30 KSRTC തിരുവനന്തപുരം
11.40 KSRTC തിരുവനന്തപുരം
12.50 PM KSRTC തിരുവനന്തപുരം
01.10 KSRTC ആലപ്പുഴ
01.30 KSRTC കോട്ടയം
04.10 KSRTC കോട്ടയം
05.30 KSRTC തിരുവനന്തപുരം
09.00 KSRTC തിരുവനന്തപുരം
09.45 KSRTC തിരുവനന്തപുരം

എറണാകുളം, ആലുവ ഭാഗത്തേയ്ക്ക്

05.10 AM EMS എറണാകുളം
05.40 KSRTC എറണാകുളം
06.30 KSRTC എറണാകുളം
07.00 KSRTC എറണാകുളം
07.20 സംഗമം ആലുവ
07.40 KSRTC എറണാകുളം
08.13 PMS ആലുവ
08.40 KSRTC എറണാകുളം
09.15 NMS ആലുവ
09.20 KSRTC എറണാകുളം
09.30 PPK ആലുവ
10.00 KSRTC എറണാകുളം
10.05 സീന ആലുവ
10.35 NMS എറണാകുളം
10.45 KSRTC എറണാകുളം
11.47 NMS എറണാകുളം
12.20 PM KSRTC എറണാകുളം
12.30 NMS എറണാകുളം
12.40 KSRTC ഗുരുവായൂര്‍
12.55 KSRTC എറണാകുളം
01.05 NMS എറണാകുളം
01.26 NMS മൂവാറ്റുപുഴ
01.45 KSRTC എറണാകുളം
02.00 KSRTC എറണാകുളം
02.30 KSRTC പാലക്കാട്
02.25 PPK എറണാകുളം
02.40 KSRTC എറണാകുളം
02.55 KSRTC കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍
03.27 ബ്ലസിംഗ് എറണാകുളം
03.30 KSRTC ആലുവ
03.50 PMS എറണാകുളം
04.00 PMS എറണാകുളം
04.25 KSRTC എറണാകുളം
04.45 PMS ആലുവ
04.50 സംഗമം ആലുവ
05.10 KSRTC എറണാകുളം
06.40 സംഗമം ആലുവ
07.00 KSRTC എറണാകുളം
07.20 NMS എറണാകുളം
08.05 സീന മൂവാറ്റുപുഴ

മറയൂര്‍, ഉടുമല്‍പേട്ട ഭാഗത്തേയ്ക്ക്

05.30 AM KSRTC ഉടുമല്‍പേട്ട
07.15 KSRTC ഉടുമല്‍പേട്ട
08.45 KSRTC ഉടുമല്‍പേട്ട
10.30 KSRTC ഉടുമല്‍പേട്ട
02.15PM KSRTC പളനി
03.00 KSRTC ഉടുമല്‍പേട്ട
06.20 KSRTC കോവില്‍ക്കടവ്
07.15 KSRTC ഉടുമല്‍പേട്ട
error: Content is protected !!